top of page

Herhaling BHV en EH aan kinderen

Cursus Herhaling BHV

De Herhaling Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door Steffens Eerste Hulp Service ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen.

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 1 dag of 2 avonden/dagdelen (elk van 3 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dagdeel 1

1. Bewustzijnstoornissen

2. Ademhalingsstoornissen

4. Circulatiestoornissen

5. Beademing

6. Reanimatie

7. Bloedingen

Dagdeel 2

1. Taken van de bedrijfshulpverlener

2. Communicatie tijdens incidenten

3. Brandbestrijding

4. Ontruimingsplan

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

BHV-pas

Er worden geen officiële examens afgenomen, want de cursisten krijgen voldoende training en informatie tijdens de opfriscursus. Iedere cursist die de herhalingscursus BHV met voldoende inzet heeft gevolgd, ontvangt een nieuw (herhalings) certificaat en BHV-pas (verlengde geldigheidsduur). Als de cursist in bezit is van een veiligheidspaspoort, dan zal ook daarin de nieuwe geldigheidsduur worden genoteerd.

Eerste Hulp aan Kinderen

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals

- lichaamsbouw;

- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Onderwerpen die behandeld worden:

- Het kind en zijn omgeving

- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten

- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten

- Kindermishandeling en eerste hulp

- Stoornissen in het bewustzijn

- Stoornissen in de ademhaling

- Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling

- Ernstige bloedingen

- Uitwendige wonden

- Brandwonden

- Ontwrichting en botbreuken

- Kneuzing en verstuiking

- Oogletsel

- Vergiftiging

- Elektriciteitsongevallen

- Koudeletsels

- Warmteletsels

- Kleine ongevallen

- Plotseling optredende ziekteverschijnselen

- Verband- en hulpmiddelen

Gastouders | Gastouderbureau

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

De nieuwe wet Kinderopvang wordt per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis. Men kan dit aantonen door:

1. een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis

of

2. de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

er zijn ook andere certificaten geldig. Dit kunt u nakijken op de website van OCW. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/09/19/lijst-certificaten-kinder-ehbo

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet.

De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd* certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.

*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

bottom of page